Li

/ty?-/?3t

CAROLI a LINNE v. h ^, i

SPECIES PLANTARU

tf

EXHIBENTES

PLANTAS IUTE COGNITAS

AD

GENERA RELATAS

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICTS, NOMINIBUS TRIVIALIBUS, SYNONYMIS SELECTIS, LOCIS NATALIBUS

•ECUNDUM

S Y S T E M A S E X U A L E

DIGESTAS.

Mo. Bot. Gard.en,

EDITIO QUARTA, POST REICHARDIANAM QUINTA

ADJECTIS VEGETABILIBUS HUCUSQUE COGNITI6 CURANTE

-

CAROLO LUDOVICO WILLDENOW. To mus IV.

BEROLINI.

I m p e r s i < 6. C. N A U K.

1805.

Sterbliche haben gewahnt zu zahlen die Kinder der Flora, Ihre Gefchlechter zu ordnen und ihre Namen zu nennen; Zwar wer hat fie befucht des Orients grunende Wuften? Wer die Quellen des Gange» und fiebenarmigcn Kilus? Wer die geheimeren Fluren der Ozeaniden des Aufgangs? Ihre Geftade befchifften mehr Wuchrer , als forfchende Weifen. Und wer fah fie die Kranze, mit welchen die Nereiden Ihre grftnlichten Locken nmwinden, im Schoofse des Weltmeers? Wer hat je die Flechten wer hat die Moofe gezahlt, Deren Frfihling beginnet, wenn Frofte den Herbft entblattera; Deren fippiger Wuchs die Scheitel atherifcher Alpen Da, wo fie Flora verlafst, mit taufend Farben bekleidet?

Bnron von der Liihe.

SPECIES PLANTARUM.

Tomus IV. P ars I.

A 2

Clasfis XX.

GYNANDRIA.

MONANDRIA.

X Orchideae calcaratae.

»587- ORCHIS. Calcar e bafi labelli. Stylus craJTus. Anthera terminafis aclnata.

1589. HABENARIA. Calcar e bafi labelli. Styl. cras-

fus. Anthera terminalie adnata. Cornua 2 fta-

miniformia recta ad bafin antherae. »588- BONATEA. Calcar e bafi labelli. Stylus ala-

tus. Autherae loculis difcretis ad marginein alae

ftyli. 1608. LIMODORUM. Labellum in calcar prpdmctum.

Anthera opercularis decidua.

1590. DISA. Petalum fupreniuin in calcar productum.

Labellum ecalcaratum. Anthera terminalis ad- nata.

1591. SATYRIUM. Petalum fuperius bafi bicalcara-

tum. Anthera fub ftigmate in ftylo elongato.

X X Orchideae ecalcaracae.

1592. PTERIGODIUM. Cor. fubringens. Labelksm

medio ftyli inter loculos remotos Antherae irt- fertum. Stigma pofticum.

1595. DISPERIS. Cor. ringens. Labellum e bafi fty-

li erectum genitalibus connexum. Anthera velo

fpirali tecta. 1594. CORYCIUM. Cor. ringens tetrapetala. Label-

lum apici ftyli fupra antheram infertum. 1595- OPHRYS. Cor. fubringens patens. Labellum e

bafi ftyli patens. Anthera terminalis adnata.

1596. SERAPIAS. Cor. petalis conniventibus. LabeU

lum planum deflexum. Anthera ftylo elongato adnata.

6 GYNANDRIA.

»597- NEOTTIA. Cor. ringens, petalis exterioribus

circa bafin ventricofam connexis. Anthera ftylo

parallela poftice inferta. 1593. CRANICHIS. Cor. refupinata Tubringens. La-

bellum fornicatum. Anthera ftylo parallela po-

ftice inferta.

1599. THELYMITRA. Cor. fubregularis patens. La-

bellum petalis conforme. Genitalia cucullo bipe- nicellato cincta.

1600. DIURIS. Cor. 7-petala. Anthera ftylo parallela

poftice inTerta.

1601. ARETHUSA. Cor. fubringens. Anthera oper-

cularis perfiftens. >

1602. EPIPACTIS. Cor. erecto-patens. Anthera oper-

cularis perfiftens.

1603. MALAXIS. Cor. patens refupinata. Anthera oper-

cularis.

1604. CYMBIDIUM. Cor. erecta vel patens. Label-

lum bafi concavum. Anthera opercularis deci- dua.

1605. ONCIDIUM. Cor. patens. Labellum planum bafi

tuberculofum. Anthera opercularis decidua.

1606. EPIDENDRUM. Cor. patens. Labellum bafi

tubulofum antice ftylo adnatum. Anthera oper- cularis decidua.

1607. VANILLA. Cor. patens. Labellum bafi fubcucul-

latum lamina patente. Anthera opercularis deci» dua. Capfula filiquaeformis carnofa. Sem. nuda.

1609. AERIDES. Cor. patens. LabelU lamina faccata.

Anthera opercularis decidua.

1610. DENDROBIUM. Cor. erecto-patens Lnterdum

refupinata. Petala lateralia exteriora circa bafin conniventia vel connata. jinthera opercularis de- cidua.

1611. STELIS. Cor. fubduplex, petalo exteriore bafi

coalito ; interiora labello conformia. Anthera oper- cularis decidua.

1G12. LEPANTHES. Cor. fub 5-petala patens, petala exteriora fubcoalita, interiora difformia. Label- lum o. Stylus bafi vel apice alatus. Anthera opercularis decidua.

GYNANDRIA. 7

DIANDRIA.

1613. CYPRIPEDIUM. Cor. 4-petala. Labellum ven-

tricofo - inflatum obliquum. Capf. 3 - valvis uni- locularis polyfperma.

1614. STYLIDIUM. Cal. bilabiatus fuperus. Cor. 1-

petala 5-6-fida irregularis, lacinia inferioreininuta tripartita. Capf. 2-locul. polyTperina. 1515. FORSTERA. Cal. duplex, extcrior 2-3-phyl- lus; interior 3-6-phyllus. Cor. tubulofo - canipa- nulata 5-6fida. Capf 1 -locul. polyfperma.

1616. GUNNERA. Cal. bidentatus fuperus. Cor. o.

JDrupa monofperma.

T R I A N D R I A.

1617. SALACIA. Cal. 5 - partitus. Cor. 1 - petala.

Styl. 1.

1618. RHOPIUM. Cal. 6-partitus. Cor.o. Styli$.

Capf. 3 - cocca.

HEXANDRIA.

[STOI o-ligul lyfperma.

1619. ARISTOLOCHIA. Cal. o. Car. 1 -petala tubu- lofo -ligulata. Styl. 0. Capfula 6-locularis po-

8 GYNANDRIA MONANDRIA.

M O N A N D R 1 A.

1587- O R C H I S. Swartz Act. holm. 1300. p. 205. t.^.f.A.

Cor. pentapetala, petalo fnperiore fornicato, La- beUum bafi fubtus calcaratum. Anlhera terminalis adnata.

■f Radicibus tejiiculatis.

1. ORCHIS Sufannae.

O. labello tripartito, laciniis lateralibus dilatatis ciliato-

dentatis, interinedia lineari , comu longifTuno Xilifor-

mi flexuofo. W. O. bulbis indivifis, nectarii alis amplioribus ciliatis. Sp.

pl. 1330. O. amboinenfis, floribus albis nmbriatis. Herm. parad.

209. t. 209. Raj.fuppl. 588. Flos fufannae. Rutnph. amb. 5. p. 286. t. 99. f. 2. Houttujn Lin. Pfl. Sjft. 11. p. 532. Sufmnen Ragwurz. W. Habitat iu Amboina. 2f.

Folia ovata baji vaginantia nervofa. Flos fpeciofis- fimus facie Jere Limodori. W.

*2. ORCHIS radiata.

O. labello tripartito plano, laciniis lateralibus dilatatis

ciliatis, intermedia lanceolata, cornu germen fubae-

quante fubulato recto. W. O. (radiata) bulbis indivifis , nectarii alis anrplioribus

ciliatis. Thunb. in Act. Soc. Lin. Lond. 2. p. 326.

Ejusd. Jc. pl. jap. t. 2. Orcbis Sufannae. Thunb. jap. 25. * Geftrahlte Ragwurz. W. Habitat in Japonia. 2}..

Folia lineari-lanceolata acuta bafi vaginantia. W.

3. ORCHIS ciliaris.

r>^0. labello oblongo - lanceolato pinnatim - ciliato petalis duplo longiore, comu germine longiore. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio lanceolato ciliato, cor-

GYNANDRIA MONANDRIA. 9

nu longillimo. Act. upfi 1741. p. 6. Gron. virg.

136.* Andrews repojit. bot. 1. p. hp,. t. hfl. O. fcapo foliofo , fpica Fubovata niuUiHora, ovario fu-

perne in fetam bractea longiorem attenuato, cornu

fubunriali, labello fublanceolato pennatim lacero.

Mich. amer. 2. p. 156. O. nectarii labio lanceolato ciliato, feta germine intorto

longiore. Roy. lugdb. 15. O. palmata elegans lutea ainericana , cuin longis calca-

ribus Iuteis. Morif. hift. 3. p. 499. O. marilandica grandis et procera, floiibus Iuteis, calcari

longiiliino: lobulo fhnbriato. Raj.f1tppl.5QQ. Houttuyn Lin. Pfi. Syft. 11. p. 553. Gefranzte Ragwurz. VV. Habitat a Canada ad Carolinam usque. \ (v.fi)

Variat rarius corollis aibis. W.

*\. ORCHIS blephariglottis. W.

O. labello lanceolato ciliato longitudine petali fnpremi, ^-

cornu germine longiore. VV. Wimperzungige Ragwurz. W. Habitat in Penfylvania. 2f. (v. f) \

Simillima O. ciliari fed Labellum angufium lougitu- dine petali fupremi leviter ciliatum. Corolla videtur fiava. Radices non vidi. W.

*5. ORCHIS criftata.

O. labello oblongo pinnatim-ciliato, petalis rotunda- QC tis, binis lateralibus dentatis, comu germine bre- 1 viore. W.

O. bulbis indivifis, foliis lanceolatis, fpica floribus con- fertis parvulis luteis, cornu dimidii ovarii longitudi- ne, laciniis cluabus interioribus rotundatis criftato- denticulatis, labello oblongo pennatim Iacero. Mich. amer, 2. p. 156.

Gezahnte Raewurz. W.

Habitat in fylvis Carolinae, Virginiae. 2(.. (v.f.) Affnis O. ciliari. Ovarium itidem fuperne fetaceo

atteuuatum. Mich. 1. c.

Corolla /?at>a , petalis rotundatis obtufis, binis in-

terioribus acutiufculis dentatis Cornu germine duplo

brevius. Habitus O. ciliaris fed fiores minores. W.

io GYNANDRIA MONANDRIA.

6. ORCHIS bifolia.

O. labello lineari integerrirao obtufo, cornu germine du- plo longiore, foliis caulinis vaginantibus brevisfimis, radicalibus binis oblongis bafi attenuatis. W.

O. bulbis indivifis , nectarii labio lanceolato integerri- mo: comu longisfuno , petalis patentibus. Act.upf. 1740. p. 5. Fl. fuec. 725; 793. Dalib. parif. 273. Mat. med. 195. Mill. dict. n. 3. Flor. dan. t. 235. Crantz. auftr. p. 304. Gunn norv. n. 32. Leers. herb. n. 687. Pollich. pal. n. 84i- Blackw. t. 588- Ludw. ect. t. 95. Kniph. cent. 6. n. 65. Relz. obf 1. p. 30. Hoffm. germ. 312. Roth. germ. I. 575-

n. •bin-

O. radicibus oblongis, labello lineari. Hall. helv. n.

1285- 1. 35. O, labio lanceolato, fimplici; cornu fetaceo, longis-

fimo, fubangulato. Scop. carn. 1. p. 244« d. 2.

n. 1 io2. Satyrium flore albo. Riv. t. 12. O. alba bifolia major, calcari oblongo. Bauh. pin. 83-

Vaill. parif. 151. t. 30. f. 7. Segu. Ver. t. l^.f. »0. Tefticuli fpecies V. Cam. epit. 626. /3. Orchis trifolia inajor et minor. Bauh. pin. 83. Leers

l. c. *y. Orchis bifolia altera. Bauh. pin. 82. Orchis bifolia latisfima. Bauh. pin. 82. Orchis montana. Schmidt bohem 35. n. 49. Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 11. p. 534. Zweyblattrige Ragwurz. W. Habitat in Europae pafcuis afperis. 2J. (v. v.")

Flos albus. Peiala exteriora patentia. Labium lan- ceolatum, integerrimum. Calcar fubulatum longisfi- mum.

♦7. ORCHIS claveliata. \ O. labello ovato integerrimo, petalis conniventibus, cor- nu clavato longitudine germinis, caule unifolio. W. O. bulbis tenuiter funformibus, fcapo oblonso unifolio, fpica luxiufcule pauciflora, bracteis brevibus, calyce minuto connivente, comii longitudine ovarii clavato, labello ovali integro Mich. arner. 2. p. 155. Keulfpornige Ragwurz. W. Habitat in Carolina. 2J..

GYNANDRIA MONANDRIA.

11

*8- ORCHIS japonica.

O. labello lineari-fubulato integerrimo, petalis obtufis,

cornu germine triplo longiore, caule foliofo, foiiis

lanceolatis patentibus. W. O. bulbis , nectarii cornu recurvo , labio fubula-

to integro. Thunb. jap. 26. * JEjusd. ic. pl. jap.

t. 3- Japanifche Ragwurz. W. Habitak in Japonia. 2f..

Affinis C. bifoliae, dijfert vero: caule foliofo , bra- cteis longioribus latioribusque , petalis obtujis, calcare longiore. W.

*9- OlkCTZlS foliafa.

O. labello lineari obtufo, denticulo filiformi ad bafin utrinque, caule veftito, foliis ovatis acutis. Swartz Act. holm. 1800. p. 206.

Blattrige Ragwurz. W.

Habitat ad Cap. b. fpei. 2}..

*io. ORCHIS platyphyllos.

O. labello lanceolato tridentato, cornu cla%rato germine longiore, foliis nervofis , caulinis lanccolatis adpres/is, radicalibus fubrotundo - ovatis patentibus. W. Orchis platyphyllos. Swartz in litt. Orchis plantaginea. Roxb. corom. 1. p. 32. t. 37.*. Flachblattrige Ragwnrz. W. Habitat in montofis Indiae orientalis. 2(..

Tuber folitarius ovatus uncialis. Folia radicalia terrae adprejfa facie et maguitudine Plantaginis me- diae glabra ; caulina ovato - lanceolata iufcriora vix uncialia fuperiora unguicularia cauli arcte adprejfa. Flores albi. Petala patentia, tria exteriora ovata, bina interiora lanceolata minora. Labellum lanceolatum tridcntatum, dente intermedio longiore.- Cornu clava- tum germine parum longius apice virefcens. W.

11. ORCHIS pectinata.

O. labello tripartito, laciniis lateralibus fetaceo-multi-

partitis, caule unifloro unifolioque, folio cordato am-

plexicauli. W. O. (pectinatd) Iabello multipartito , laciniis capillaribuf,

folio orbiculato ciliato. Thunb. prod. 4.

ia GYNANDRIA MONANDRIA.

O. (burmanniana) bulbis indivifis, nectarii labio multi-

partito lineari, folio cordato amplexicauli, fcapo uni-

floro. Sp. pl. 1534. Amoen. acad. 6. afr. 88- *

Swartz in PVeb. et Mobr. Archiv. 1. p. 55. t. 3. *

Arethufa (ciliaris) radice carnofa, folio reniformi orbi-

culato, labio ciliari. Lin. Juppl. 4<>5- Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 11. p. 554. Kammformige Ragwurz. W. Habitat ad Cap. b. fpei. 2J..

Bulbus villofus geminus oblongiufculus. Scapus fpi- thamaeus vix pubefcens. Folinm wium fubradicale cor- datnm fuborbiculatum nervojurn amplexicaule JubJeJ/l- le fubpubefcens. Spatha avala amplexicaulis acutiu- fcula parva pnbefceiis. Flos unus cernuus. Germen pofiicum f iuferum pilofum longitudine petalorum. Petala tria fuperiora erectiufcula lanceolata; duo alia interiora longiora lanceolato - enjiformia. Nectarium poftice cornu lunato germine breviore. Labium magnum fubtripartiturn, laciuia media bijida, ciliatum, ramen- tis ftaceis labio ipjo longioribus. Staminum columna adfcendeus pctalis dimidio brevior. Styli duo Jilifor- mes paralleli exjerti , longitudine columnae. Sligmata oblouga, fiylis paulo anguftiora. Lin. fuppl. 1. c.

12. ORCHIS hifpidula.

0. labello quinquepartito, laciniis linoaribus, fpica fe-

cunda, caule nudo, foliis radicalibus geminis renifor-

mibus amplexicaulibus hifpidis. W. O. culmo a^)hyllo, foliis reniformibus. Lin. fuppl. 401. O. (hifpida) labello quinquepartito , laciniis linearibus,

folio rotundo hifpido. Thunb. prod. 4. Rauhblattrige Ragvvurz. W. JJabitat ad Cap. b. fpei. 2|..

Planta tota hifpida magnitudine Ophrydis Monor- chidis. Radix tefticulata. Folia radicalia duo reni- Jormia hifpida amplexicaulia. Scapus femipedalis hi- fpidus aphyllus. Spica fecunda hijpida, floribm mi- nutis. Petala tria exteriora calyciformia ovata villofa', duo interiora linearia glabra, duplo longiora. Nectarii labium laciniis quinque linearibus. Cornu incurvum longitudine floris.

•13. ORCHIS fecunda.

O. labello tripartito, laciniis filiformibus, fpka fecunda,

GYNANDRIA MONANDRIA. 13

caule villofo, foliis radicalibns geminis ovatis amplexi-

caulibus glabris. W. O. labello tripartito, laciniis filiformibus, foliis ovatis

glabris , fpica fecunda. Thunb. prod. 4. Einfeitige Ragwurz. W. Habitat ad Cap. b. fpei- 2f»

*x/f. ORCHIS viridiflora.

O. labello tripartito , laciniis linearibus , lateralibus pa- tentibus, intermedio obtufo deflexo, foliis radicali- bus enfiformibus. Swartz. Act. holtn. 1Q00. p. 206. Griinbluthige Ragwurz. W.

Habitak in Indiae orieutalis agris oryzaceis. 2J.. (t>. J~.) Petala viridia, tria Jhperiora conuiventia breviora, hina lateralia rejiexo-pateiitia oblouga obliqua. Cor- nu germine longius albicans. Labelltun tripartitum, laciniis linearibus aeqnalibus , intermedia obtnfa, la- teralibus acutis. Germen pedicellatnm , qvnd ruriJJL- me in Orchideis accedit. Folia caulina lauceolata anu plex.ica.ulia adprejja brevijjima ; radicalia oblongo - lau- ceolata tri-vel quinquenervia. W.

15. ORCHIS cucullata.

O. labello tripartito, ladniis lateralibus filiformibus, in- termedia lineari longiore, cornu adfcendente gerinine breviore, petalis cucullato-connivehtibus, caule fub- nudo, foliis radicalibus geminis ovatis. W.

O. bulbis indivifis, nectarii labio trifulo, petalis con- fluentibus, caule nudo. Sp. pl. 1352. Pall. it. 3. p. 265.

O. radice rotunda , cucullo tridentato. Gmel.fib. 1. p. 16. t. 3./. 2.

Houttuyn Lin. Pji. Syjl. 11. p. 537.

Kappenformige Ragwurz. W.

Habitat in Sibiria. 2f.. (v.J.) Folia radicalia ovata, bina.

*X6. ORCHIS ornithis.

O. labello fubrotundo obtufe rrilobo, petalis ruperiori- bus conniventibus, lateralibus patentibus, cornu gor- mine duplo longiore. W.

O. bulbis indivifis, nectarii labio fubrotundo, cornu ger- uiine duplo longioro, petalis tribus exterioribus con-

14 GYNANDRIA MONANDRIA.

niventibus, reliqnis patentisfimis. Miirr. fyft. ed. 14 p. 808. Jacq. aiift. t. 158 Hoft fynop. (&$.

Vogelartige Ragwurz. W.

Habitat in alpibus Auftriacis. 2f.. Flores albi odoratijjlmi. W.

♦17. ORCHIS conica. W.

O. labello tripartito, lacinia media elongata apice diia- tata emarginata , petalis conniventibus ariftatis, cor- nu germine breviore, fpica denfa conica, foliis ova- tis. W.

Orchis globofa. Linck. iu litt.

Conifche Ragwurz. W.

Habitat in Lufitania. 7\.. (v. f.~)

Media fere inter O. globofam et acuminatam. W.

18. ORCHIS globofa.

O. labello tripartito, lacinia media emarginata, petalis

apice mucronatis, cornu germine duplo breviore, fpi-

ca denfa ovata, foliis lanceolatis. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio refupinato trifido: me-

dia emarginata; cornu brtivi, petalis apice fubulatis.

Sp. pl. 1332. Jacq. vind. 292. auftr. t. C65. Scop.

caru. n. 1106. Scholl. barb. 11. 729. HoJJm. germ.

312. Roth germ. I. 376. II. 379. O. radicibus fubrotundis , fpiea denfisfima , petalis

exterioribus ariftatis. Hall. helv. n. 1272. t. 27.

opujc. 226. O. Halleri. Crantz auftr. 488. O. flore globofo. Bauh. pin. Qi. Houttuyn Lin. Tfl. Syft. 11. p. 558. Kugelahrige Ragwurz. W. Habitat in Helvetia, Auftria , Carniolia , Germania %..

Corolla refupinata. Labium trifidum , media emar- ginata. Bulbi fufifonnes. Spica denjifflma brevis. Fiores refupinati, purpurafcentcs. Calcar germiiu brevius.

19. ORCHIS pyramidalis.

O. labello tripartito, fiiperne bafi bicorni, laciniis aequa- libus integerrimis, cornu germen fubaequante, fpica denfa oblonga. W. r

GYNANDRIA MONANDRIA. 15

0. bulbis indivifia, nectarii labio bicorni trifido aequali

in tegerrimo : cornu longo, petalis fublanceolatis. Fl. fuec. 2. n. 798. * Jacq. viud. £92 * auftr. t. 266.

Scop. carn. n. 1105. Blill. dict. n. 4- Craniz atiftr.

p. 50G. Doerr. najf. p. 163. Hoffm. germ. 512.

Rotk. germ. I. 376. II. 379. O. buibis indivifis, nectarii Iabio trifido aequali integer-

rimo fuperne bicorni, calcare elongato filifomii.

Smith. brit. 3. p. 919. * O. radicibus fubrotundis, fpica denfa, calcare longisfi-

mo, labello bicorni, aequaliter tripartito. Hall. helv.

n. 1286. t. 35. O. bulbis indivifis , nectarii labio trifido antice bidenta-

to: cornu longo, petalis acuminatis. Act. upf. 1740.

p.q. O. radicibus fubrotundis, bracteis flore brevioribus,

nectarii labio trifido, feta longiffima. Hort. cliff. 429. O. purpurea, fpica congefta pyramidali. Iiaj. angl. 5-

p. 377. t. 18. Segu. ver. t. 15. /. 11. O. flore conglomerato. Riv. t. \l\. Cynoforchis militaris montana , fpica rubente conglo-

merata. Sauh. pin. 81. prodr. 28. /3. Cynoforchis latifolia, hiante cusullo, altera. Bauli.

pin. 81. Crantz. I. c. 7. Cynoforchis latifolia, fpica compacta. Bauh. pin. 81. Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 11. p. 538. Pyramidalirche Ragwurz. W. Habitat iu Helvetiae, Belgii, Angliae, Galliae arenofls,

cretaceis. T\.. (v. f.)

Flos purpureus. Petala ovato-lanceolata: lateralia reflexa. Labium bicorite, trifidum, aequale, integer- rimum. Calcar longijfimum. Varietatem albo flore ha- bet Mappus.

*2Q. ORCHIS condenfata.

O. labello tripartito, laciniis aequalibus integerrimis, petalis acutis, lateralibus patentibus, cornu filiformi germine breviore, fpica denfa conica. W.

O. bulbis integris, fpica conica, nectario filiformi, la- ciniis duabus patentibus, labello trifido, lobis aequa- libus integerrimis. Desf. atl. 2. p. 316.

Verdichtete Ragwurz. W.

Habitat in Algeria ad fluvium Schelif. 7\-

16 GYNANDRIA MONANDRIA.

Bulbi ovati indivifi. Folia lanceolata acuta 4 lineas ad femiunciam lata, qiiatuor vel octo pollices longa canaliculata vaginantia. Canlis jiftulofus pedalis et ul- tra, craffitie penuae anferinae undique foliis obtectus, infrafpicam fubnudus. Spica bipollicaris etultradenfa conica. Flores numerofijjlmi amoene rofei, magnitudine etforma O. couopfeae. Bracteae lanceolato-fubulatae, longitudine germinis. Laciniae acutae tres fuperiores in galeam conniventes , laterales duae patentes. La- bellum trifidum, lobis aequalibus difiinctis anguftis obtujis integerrimis. Calcar gracile compnjfum, ger- mine paulo brevius. Ajfnis O. pyramidali, dijfert: fpica denfwre , floribus duplo Jere minoribus , lobis /o- belli augvftioribus aequalibus , dwn in OT pyramidali lobus intermedius lateralibus feifim anguftior. JJi- ftiuguitur ab O. couopfea : bulbis integris, calcare ger- mine breviori, fpica conica, floribus denfius congeftis. Desf. 1. c.

21. ORCHIS coriophora.

O. labello tripartito, laciniis inaequalibus crenatis de-

penrlentibus, petalis conniventibus, cornu conico ad-

fcemiente gennine triplo breviore. VV. O. bulbis indivifis, nectarii labio trifido reflexo crenato:

cornu brevi , petalis conniventibus. Sp. pl. 1532.

Act. upf 174° P- 8. Dalib. parif. 272. Gouan.

monffj. 4-6g. Jacq. auftr. t. 122. Scop. cam. n. 1107.

Poilich pal. n. 842. Hoffm. germ. 512. Roth germ.

I. 376. //. 380 O. bulbis indivifis, labello trifLlo punctato: lacinula

media longiore, cornu germinibus breviore. Sauv.

monfp. 23. O. radicibus fubrotundis, galea connivente, labello tri-

fido reflexo. Hall. helv. n. 1284. *■ 34- O. cimicina. Crautz auftr. p. 498. n. 13. O. flore parvo viridi purpureo. Biv, hex. t. 20. Orchis odore hirci minor. Bauh. pin. 82. Vaill. pa-

rif. 149. t. 31. /. 30. 31. 32. Ilall. it. herc. 7. Tragorchis minor, flore fuliginofo. Raj. hift. 1213. Tragorchis minor et verior gemmae. Lob. ic. 177.

/S. Orchis odore hirci minor, fpica purpurafcente. Bauh. pin. 82. f

Houtcuyn Lin. PJi. Syfc. 11. p. 540.

GYNANDRIA MONANDRIA. 17

Stinckende Ragwurz. W.

Habitab in Europae auflralioris Orientis et Earbariae

pafcuis. 2j_. (v t>.)

Flores viridi-purpurafcentes, foetidi. Petala conni- Ventia. Labium reflexum, trijidum, aequale, ferra- tum, acutum: media integeriima. Calcar germine bre- viut.

*<22. ORCHIS acuminata.

O. laLello trifido, laciniis lateralibus lanceolatis, media

rotundata denficulata, petalis conniventibus, tribus

exterioribiis apice arifiatis, cornu conico adfcendente

germine duplo breviore. W. O. bulbis inclivifis, floribus denfe fpicatis, laciniis conni-

ventibus , tribus exterioribus apice fubulatis , labello

trilobo, lobo intermedio latiore. Desf. atl. 2. p. 318.

I. £47. Spitzblumige Ragwurz. W. Habitat in collibus Algeriae. 2J..

Bulbi ovati. Folia radicalia elliptica obtufa, cauli- nd lanceolata. Canlis fpithamaeus. Spica jlorum den- fa conica pollicaris. Bracteae lanceolato - fubulatae germine paulo longiores. Corolla alba. Laciniae quin- . que conniventes laxiufculae , tribus exterioribus apice fubulatis, duabus interioribus minimis. Labellum pun- ctis purpureis maculatum trilobum, lobis lateralihus anguftis obtufis , intermedio latiore apice rotundato denticulato, quandoque emarginato cum appendicc in- termedio ut in O. militari. Calcar compreffum gerrni- ne brevius, Juperne fenfim incraffatum. Desf. 1. c.

23. ORCHIS cubitalis.

0. labello trifuio, laciniis lateralibus filiformibus, me-

dia ovata , cornu filiformi germine breviore. W. 0. bulbis indivifis, nectarii labio trifido filiformi: in-

termedia ovata ; cornu germinibus breviore. Sp. pl.

»333- Fl- zeyl- 32o. * 0. caule cubitali , fpica parva longa rara. Burm.

zeyl. 176. O. fpecies caule cubitali, fpica parva longa rara. Hcrm.

zeyl. 23. Houttuyn Lin. Pfl. Syft. 11. p. 54» Anderthalbfiifsige Ragwurz. W. Habitat in Zeylona. 2J.. JLin. Sp. Pl. Tom. IV. P. I. B

18 GYNANDRIA MONANDRIA.

04. ORCHIS Morio.

O. labello trilobo, lobis crenatis obtufis, mcdio emar-

ginato, petalis adfcendentibus obtufis, cornu conico

adfcendente germine breviore. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio quadrifido crenulato:

cornu obtufo adfcendente , petalis obtufis conuiventi-

bus. Mant 485. Hofjm. germ. 313. Roth germ.

I. 374. //. 380. O. bulbis indivifis, nectarii labio quadrifido crenulato:

cornu obtufo, petaiis omnibus conniventibus. slct. . upf 1740. p. 8- Mat. med 195. Fl. fuec. 724; 694.

JJalib. parif. 273. Mill. dict. n. 1. Pollich pal. n.

843. Fl. daiL t. 253. Fiiv. hex. t. 19. O. radicibus fnbrotundis, galeae petalis lineatis, label-

lo trifido, crenato, medio fegmento emarginato. tiall.

helv. n. 1282 t. 33. O. labio quadrifido, crenato; cornu obtufo, rugofo, ger-

minibus' breviore. Scop. carn. 1. p. Q.1^]. n. 5- cd. fi.

71. 11X0.

O. radicibus fubrotundis, nectarii labio quadrifido ae- quali crenulato: cornu obtufo. Roy. lugdb. 25.

O. morio femina. Bauh. pin. 82. Vaill. parif. t. 31, /. 13. 14. Segu. ver. t. 15./. 7.

'Triorchis ferapias mas. Fuchs hijl. 559.

Houttuyn Lin. Pji. Syjl. u. p. 542.

Triften-Ragwurz. W.

Habitat in Enropae fylvis afperis. 2f. (v. v.)

Flores purjmrei, pauciores . Petala omnia obtufa,

lineata, conniventia. Labium reflexum, laberibus cre-

nulatum, §-jidum media emarginata. Calcar obiufum,

adfcendens.

05. ORCHIS mafcula.

O. labello trilobo crenulato obtufo, lobo medio bifido,

petalis acutis, exterioribus reHexis, cornu conico ad-

fcendente germinis longitudine. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio quadrilobo crenulato:

cornu obtufo, petalis dorfalibns reflexis. Fl. fuec. 2.

n- 795- * Mill. dict. u. 2. Jacq. mifc. 1. p. 375*

Ejusd. Je. 1. t. 180. Pollichpal. n. 844. Flor.

dan. t. 457. Hoffm. germ. 313. Roth germ. I. 377-

II. 381. O. radicibusfubrotundis, petalis lateralibus reflexis, la-

GYNANDRIA MONANDRIA. 19

bello trifido, fegmento medio longiori bificlo. Hall.

helv. 11. 1285. *• 33- O. labio quadrifido crenato ; cornu obtufo, laevi, ger-

minum longitudine. Scop. carn. 1. p. 248- 'd. 2.

n. lii. Palmata major. Riv. hex. t. 10. Segu. ver. t. i5-

f.6. Orchis morio mas, foliis (non) maculatis. JBauh. pin.

81. Rudb. elyf 2. p. 192. f. 5. Vaill. parif 151.

t. 31./. 12. It. gotl 171. * Tefticulus IV. Cam. epit. 624.

Orchis foliis feshlibus non maculatis. Bauh. pin. 82. Satyrium mas. Blackiv. t. 53 Houttuyn Lin. Pfl. Syjl. 11. p. 545- Salep-Ragwurz. W. Hahitat in Europae lucis. 2J.. (v. v.~)

Flores purpurei, plurimi. 1'etala exteriora acutiu' fcula, rejiexa. Labiuin creiiulatwn , 3 - fidum : media bifida, lateralibus longiore. Calcar obtufum, fubemar- ginatum.

*a6 ORCHIS longicornu.

O. labello trilobo crenulato, lobis obtufis, medio brevio- re, petalis obtufis conniventibus , cornu adlcendente compreiro fpathulato germen fubaequante. W.

O. bulbis fubrotundis, calcarc tiuncato compreflb ad- fcendente, labello trilobo <!e,iticulato , lobo interme- dio breviore, laciniis fuperis obtufis connivem.ibus. Desf. atl. 2. p. 317. t. 246. *

0. bulbis indivifis, nectarii labio trifido fubcrenulato» comu longo obtufo adfcendente, petalis conniventi- bus. Poiret. itin 2. p. 247. *

Langfpornige Ragwurz. W.

Habitat in montibus umbrofis Algeriae. 1\-. (v.f~)

Ajfnis O. Morioni, differt : Labello trilobo, lobo in-

termedio minore, lateralibus fufco-purpureis denticu-

latis. Desf. 1. c.

*27- ORCHIS patens.

0. labello trilobo crenato, lobis obtufis, lateralibus bre- vioribus, medio latiore retufo, petalis obtuiiufculi» erectis, cornu ovato germine duplo breviore. W

O. bulbis indivihs, laciniis patentibus, labello trilobo,

B s

qo GYNANDRlA MONANDRIA.

lobo interinedio longiore, calcare brevi obtufo. JDesJ.

atl. 2. p. 518. t. 248. OfFenbliithige Ragwurz. W, Habitat in Atlante. tf.. (v.J^)

Caulis dodrantalis. Folia angufla lineari-lanceolata. Spica 6-J~. Q-fiora. Br acteae angujto-lanceolatae vix longitudine germinis. Petala erecta. Labellum cre- natum trilobum, lobis lateralibus lanceolatis obtujis, lobo medio duplo Jere longiore et latiore obovato re- tujo , quandoque emarginato, Cornu germine duplo brevius ovatwn obtujum. W-

A8- ORCHIS uftulata.

O. labello tripartito, laciniis linearibus punctato-fcabris,

inedia bipartita , petalis erectis acutis, cornu uncinato

germine triplo breviore , bracteis germen fubaequan-

tibus. W. 0. bulbis indivifis, nectarii labio quadrifido punctis

fcabro: cornu obtufo, petalis diftinctis. Act. upj.

1741. p. 11. Fl.Juee 726; 797. It. oel. 45.* Z)«-

lib. parif 272. Pollich pal. n. 845- Flor. dan. t.

103. Hojfm. germ. 313. Roth germ. I. 377. II. 381. O. radicibus fubrotundis, labello quadrifido, calcare bre-

visfuno. Hall. helv. n. 1273. b- 28- O. labio quadrifido, maculato; cornu germinibus et

bractea breviore. Scop. carn. 1. p. 246. ed. 2.

n. 1108. O. amoena. Crantz avjtr. p. 490. O. militaris pratenfis humilior. T. Faiil. parij. 149. t.

5*./- 35- 36. Segu, ver. t. 15. f. 4. O. militaris minor, minima. Aiv. hex. t. 17. O. pannonica. IV. Cluf. hift. 1. p. 263. Cynoforchis militaris pratenfis humilior. Bauh. pin. 8»- Houttuyn Lin. Ffi. Syjl. 11. p. 529. Feinblumige Ragwurz. W. Habitat in Europae temperatao pratis. 2J.. (v. v.)

Flores Spica albido-rubra apice purpurajcente. Pe- tala dijtincta, couuiventia. Labium trifidum: media biloba productiore; punctatum punctis Jcabris. Cal- car breve, obtujvujcu lum.

*J29. ORCHIS intacta. O. labello tripartito, laciniia fubaequalibus , intermedia

GYNANDRIA MONANDRIA. ai

lineari apice trWentata ,. petalis conniventibus acutis, cornu recto germine triplo breviore , bracteis gerinine duplo brevioribus. W.

O. (Jutactd) bulbi indivifi, fpica denfiufcula, bracteae germine brcviores, calcar brevisfimum, petala conni- ventia bafi connata, labium trifidum laciniis fubae- qualibus, media 2-3-dentata. Linck. in Schrad. diar. bot. 1799. p. 322.

Rothgefprengte Ragwurz. W.

Habitat iu Lufi tania. T\.. (v. f)

*3Q. ORCHIS tephrofantlios.

O. labello tripartito laevi, laciniis linearibus, interme-

dia bifida, curn mucrone interjccto, petalis acutis con-

nivenribus, cornu fubincurvo germineduplo breviore,

bractcis brevisfimis. W. O. radicibus fubrotundis, nectarii labio fubquinquefido

anguftisfimo , petalis confluentibus. Villars delph.

2. p. 32.* IDesf. atl. 2. p. 319. Orchis militaris. t. Sp. pl. 1354. . O. zoophora cercopithecum exprimens oreades. Colum.

eephr. 319. t. 320. O. fimiam referens. Bauh. pin. 82. Tournef. inft. 433.

Vaill. parif t. 31. f. 25. 26. Graublumige Ragwurz. W. Habitat in faxofis Galliae, Italiae, inque collihus Al-

geriae. 2f.

Accedit ad praecedentem, dijfert : labio punctato nec fcabro, mucrone iuter lacinias; flore multo majore, bracteis ovatis brevi.JJlmis. W.

•31. ORCHIS variegatn.

O. labello tripartito laevi , laciniis obtufis oblongis , in- termedia bifida ferrata cum mucrone interjecto, pe- talis acutis conniventibus , cornu recto fubulato ger- mine duplo breviore, bracteis germine brevioribus W.

O. bulbis indivifis, fpicabrevi, nectarii labio quadrifi- do, lobis apice ferratis, difco glabro, petalis confluen- tibus. Jacq. ic. rar. 3. t. 599. Collect. 2. p- 267. * Hoft. fjnop. 485. Hoffiii. germ. 313.

Orchis railitaris y- Sp. pl. i334-

Orchis fimia. Villars delph. 2. p. 33-

O. radicibus fubrotundis, fpica brevisfima, labello bre-

aa. GYNANDRIA MONANDRIA.

viter quadrifido circumferrato punctato. Hall. helv.

n. 1275. t 30. O. inilitaris pratenfis elatior, floribus variegatia. Segu.

veron. 2. p. 123. t. 15./. 3. O militaris. Riv. hex. t. i5- O. militaris minor. Rupp. jen. 295. t. 6. Cynoforchis militaris pratenfis elatior, floribus variega-

tis. Bauh. pin. 81. prod. 28- O. latifolia hiante cucullo minor. Vaill. parif. t. 31.

/. 22. 25. 24. Bunte Ragwurz. W. Habitat in pratis montofis Germaniae, Auftriae, Pan-

noniae, Helvetiae, Gailiae. 2f. (v.J.)

♦32. ORCHIS longicruris.

O. labello germinis longitudine tripartito laevi, laciniis linearibus, intermedia bifida cum mucrone interje- cto, petalis conniventibus acutis, cornu gennine du- plo breviore, bracteis membranaceis ariftatis germine duplo brevioribns. W.

O. (longicruris) bulbi indivifi,fpica denfisfima, bracteae germine breviores, petala diftincta (non confluentia) conniventia apice patula, labium trifidum, lacinia media trifida, cujus laciniae laterales longisfimae an- guftisfimae , intermedia brevior. Linck. in Schrad. diar. hot. 1799. p. 323.

Langfchenkliche Ragwurz. W.

Habitat in Lufitaniae collibus. 2f.. (v.J.)

33. ORCHIS militaris.

O. labello tripartito pnnctato-fcabro, laciniis lateralibus linearibus, intermedia biloba obtufa cum mucrone interjecto, petalis acutis conniventibus , cornu recto germine duplo breviore, bracteis obfoletis. W.

O. bulbis indivifis, nectarii labio quinqiiefido punctis fcabro: cornu obtufo, petalis confluentibus. Act. upj. 1740. p. 11. Fl.Juec 725, 798. It. oel. 45. * Gunn. norv. n. 694. Pollich pal. n. 446. Hqffm. germ. 3 »3. Rotk germ. I. 577. II. 383.

O. bulbis indivifis, fpica oblonga, nectarii labello qua- drifido, lobis integerrimis , difco muricato, petalis conHuentibus. Jacq. ic. rar. 3. t. 598. Collect. 2. p. 268. *

GYNANDRIA MONANDRIA. «3

O. radicibus fubrotundis, fpica conica, labello quadri-

fido, brachiolis ct pectore peranguftis. Hall. helv. n.

1277. t. 28. O. (Rivini) bulbis fubrotimdis,. fpica conica, petalis

conniventibus , nectarii labio triiido, lacinia media

productiore bifida. Gouan iilujlr. 74. O. Iatifolia hiante cucullo major. faill.parif 148- C

31. f. 24. Orchis galea et alis cinereis. Bauh. hijt. 2. p. 755. O. mafcula. Riv. hex. t. 15. Orcliis mas latifolia. Fuchs fujl. 554. Cynoforchis latifolia, hiante cucullo, major. Bauh.

pin. 80. Houttuyn Lin. Pji. Syjl. 1». p. 550. Dunkellippige Ragwurz. W. Habitat in pratis Germaniae, Auftriae, Helvetiae, Gal-

liae, Angliae. ^J.. (v. v.)

Bracteae fquamaeformes minutijjimae, Jaepius valde objcurae. W.

•34. ORCHIS fufca.

O. labello tripartito pnnctato - Tcabro, laciniis lateralibus

oblongis, intermedia ampla biloba crenata cum mu-

crone interjecto, petalis acutis conniventibus, cornu

rectiufculo germine triplo breviore, bracteis germine

quadruplo brevioribus. W. . O. (Jujca) bulbis indivifis, nectarii labio quadrifido la-

ciniis oblongis, cornu brevi, petalis confluentibus.

Murr.JyJt. veg. ed. \l\. p. 809. Jacq. aujir. t. 176.

Hojfm. germ. 314. Roth germ. I. 377. II. 386. Orchis purpurea. Huds. angl. ed. 1. p. 534. Orchis militaris /3. S\ Sp. pl. i334- Orchis magna, latis foliis, galea fufca vel nigricante.

Raj. angl. 3. p. 378. t. iQ-f. 2. O. radicibus fubrotundis, fpica longa, labello quadri-

fido, brachiolis anguftis, crufculis latis, ferratia. Hall.

helv. n. 1276. t. 31. Orchis militaris major. ToumeJ. injt. 432. Kaill. parif.

148. t. 31. y. 21- 27. 28. Segu. ver. 2. p. 122. t. II*

J. 2. Riv. hex. t. 16. Cynorchis militaris major. Bauh. pin. 8». J3. O. (maravicd) bulbis indivifis, necurii labio trifido, 1«-

84 GYNANDRIA MONANDRIA.

cinia media fubrotunda emarginata amplisfima, pe-

talis conniventibus. Jacq. ic. rar. 1. t. 182. CoU

lect. x. p. 61. * Branne Ragwurz. W. Habitat in pratis montojis Palatinatus, Bohemiae, Mo-

raviae, Auftriae, Helvetiae, Angliae. 2J.. (.v.f)

♦35. ORCHIS lactca.

O. labello tripartito, lacinia media emarginata , petalis acutis conniventibus, cornu germine cluplo breviore, bracteis germine longioribus. W.

O. (lacted) bulbis indr?ifis, nectarii labio trifido, laci- nia media fubemarginata, petalis fuperioribus conni- ventibus mucronatis, bracteis longisfimis. Lamarck encycl. 4. p. 556. *

O. militaris variefas. Poiret. itin. 2. p. 248- *

Milchweifse Ragwurz. W

Habitat in montojis Barbariae. 2f.

Corolla alba. Labellum rubro-punctatum. W.

36. ORCHIS papilionacea.

O. labello obovato indivifo dentato emarginato, petalis nervofis conniventibus, cornu fubulato germine bre- viore, bracteis merubranaceis coloratis germine lon- gioribus. W.

O. bulbis indivifis, nectarii labio indivifo crenato emar- ginato ampliato : cornu fubulato, petalis conniventi- bus. Sp. pl. 1331- Scop. carn. n. 1103.

O. papilionem expanfum referens. Bauh. pin. 83 ?

Houttuyn Lin. Pfl Syft. 1 1 . p. 553.

Scmnetterlingsblumige Ragwurz. W.

Habitat in Hifpania. yllflroemtr. in Camiolia calidiore. Scop. 2J.- (». /) Statura O.militaris et flos fere ejusdem, fed La-

bium maximum, magnitudine totius unguis pollicis,

latius (/uamlongum, retufum f. emarginatum, indivi-

fum, denticulatum, uti flos purpurajcens.

*37- ORCHIS rubra.f

O. labello obovato indivifo crenato , petalis nervofis erectis, cornu conico germine breviore, bracteis mem- branaceis coloratis germine longioribus. W.

O. bulbis indjvifis, nectarii labio indivifo crenulato am

GYNANDRIA MONANDRIA. S5

pliato, comu fubnlato, petalis erectis. Jacq. ic. rar.

I. t. 183. Collect. 1. p. 60. * Rothe Ragwurz. W, Habitat in agro Romano 2f.. (v.f)

Valde affinis praecedenti , fed differt : labello obo- vato crenato non emarginato nec acute dentato nec baji valde attenuato, petalis ereetis nec conniveiitibus , cor- nu crasfwre. An varietas ? W.

*38- ORCHIS iberica.

O. labello obovato indivifo mucronato dentato, petalis nervofis conniventibus , cornu fubulato germine du- plo breviore, foliis linearibus. W. Orchis iberica. Marfchall ab Biberftein. Iberifcbe Ragwurz. W. Habitat in lberia. 2JL. (v. f)

Radix tefticulata, tuberibus fufiformibus. Caulis pedalis et ultra, foliofus. Folia Unearia angufta, inje- riora feptempollicaria, fiimrna uncialia. Spica polli- caris vel fesquipollicaris. Hncteie ovato-fubulatae ger- mine longiores. Petala ovata acuta conniventia labcl- lo duplo breviora. Labelium obovatum dentatum mu- cronatum quandoque emarginatum. Cornu fubulatum germine duplo brevhis. A binis praccedentibus caule triplo altiore, foliis longifjimis anguflis , bractearum forma, petalis multo miuoribus et labello mucronato di- verfa. W.

*39. ORCHIS enfifolia.

O. labello obcordato denticulato, petalis patentibus, cor-

nu adfcendente germine triplo breviore, foliis lineari-

enfiformibus. W. O. (enffolia) radicibus fubrotundis, petalis fellexis,

nectario labio bilobo crenato , foliis enfiformibus.

Villars delph. 2. p. 29. * O. (laxiflora) bulbis indivifis, neptarii labio trilobo cre-

nulato, lateralibus productioribus , petalis patentibus.

Lamarck encycl. 4. p- 555- Orchis laxiflora. Lamarckfl.fr.Z.p.50^. O. morio foemina procerior, majori flore. Vaill. parif.

150. t.$\.f. 33. 34. Schwerdtblattrige Ragwurz. W. Habitat in pratis humidis Galliae. 2f. (v.f)

a6 GYNANDRIA MONANDMA.

Caulis pedalis et ultra. Folia lineari-enjlformia, in- feriora quadripollicaria , fuperiora femipollicaria. Spica fere fpithamaea, floribus remotis. Petala obtu- fa reflexo- patentia Labellum profunde obcordatum dentatvm. Lobus obtufus parvus in finu emarginatu- rae labelli quandoque prominet , faeprus tainen ex to- to deeft. Cornu cylindraceum germine triplo brevius adfcendens apice obtufum vel emarginatum. Germen longius quam in reliquis fpeciebus. W.

•40. ORCHIS elata. f

O. labello obcordato crenafo, cornu fubulato depen-

dente. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio obverfe cordato, den-

ticulato, cornu longe pendulo. Foiret. ilin. 2. p. 248-

Desf. atl. 2. p. 317. Langftielige Ragwurz. W. Habitat in Barbaria prope La Calle. 2}..

Caulis bipedalis et ultra. Spica florum octopollica- ris. Flores denfe conferti violacei. Bracteae lanceo- latae floribus multo longiores. LabeUuni emarginatum denticulatum obcordatum. Calcar longum fubulatum pendulum cauli admotum. Poiret. 1. c.

*4i. ORCHIS paluftris.

O. labeilo obovato leviter trilobo, lohis fubaequalibui, petalis patentibus, cornu germine duplo breviore ad- fcendente. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio inverfe triangulari api- ce obiter trilobo, lobis rotundatis, medio emarginato, cornu obtufo, petalis obtufis, exterioribus patulis. Jacq. ic. rar. 1. t. 181. Collect. 1. p. 75. * 1 Orcbis mafcula. Crantz auft. p. 500. Sumpf-Ragwurz. W.

IIabitatiiipratispaludoJisGeimamae,AuCtTiae.'2\..(v.v.') Valde affnis O. enfifoliae fed labellum obiter trilo- bum, labio intermedio parum promiuente quandoque emarginato. Hane fpeciem Halae Saxonwu et in re- gione Berolinenfi obfervavi, mihi vero feinper varie- tas O. Morionis loco paludofo proveniens eft vifa. Habitus totius plantac ab O. Morione valde differre videtur , fed fpecimina intermedia vidi, quae con- juuctionem fuadent. W.

GYNANDRIA MONANDRIA. £7

42. ORCHIS pallens.

O. lahello leviter trilobo, lobo intermedio retufo, peta-

lis lateralibus patentihus, cornu conico germen fub-

aequante, fpica coarctata. W. O. bulbis indivifis, nectarii labio trifido integerrimo,

cornu obtufo mediocri, petalis patentibus. Maut.

£92. Jacq. aujlr. 1. t. 45- Hoffm. gerrn. ^\l\. Roth

germ. I. 377. II. 386. O. radicibus fubrotundis, petalis galeae lineatis, labello

trifido, integerrimo. Hall. helv. n. ic8i- t. 30. O. pannonica VII. Cluf. hift. 1. p. 269 .? O. foetida fylvatica praecox, flore ak.o barba luteola.

Rupp. jen. a. p. 297. * O. bulbofa, floribus flavefcentibus. Segu. fuppl. 247«

*• 8- /. 3- Houttuyn Lin. Pfi. Syjl. 11. p. 558. Bleiche Ragwurz. W. Habitat in fylvaticis Saxoniae, Lufariae, Auftriae, Hel-

vetiae, Italiae. 2j~ (v.f~)

Statura O. Morionis, facies O. fambucinae, fecl Bnl- bi non palmati. Flos favus. Lahium faturatius _/?**- vum, immaculatum, trijidum, iutcgerrimum: media breviore, emargiuata; cornu mediocre, fubemargina- tum, adfcendens.

*43- ORCHIS parviflora. W.

0. labello trifido, laciniis linearibus, media elongata bifida, petalis conniventibu» , cornu brevisfimo fub- globofo fcrotiformi. W.

Satyrium. Balbis in litt.

Kleinblumige Ragwurz. W.

Habitat in alpibus Pedemontanis. 2J.. (v.f)

Radix tefticulata, tuberibus oblongis obtujis. Cau^

lis ereCtiis fere Jpithamaeus , Foliis pollicaribus oblon-

go -lanceolatis veftitus. Petala obtufa conniventia.

Labellum tripartitum, iaciniis lincaribus, intermedia

longiore apice bifida. Comu breviffimum obtujumfcro-

tiforme. Flores facie et magnitudine O. albidac, fed

radix, labellum^ue valde differunt. W.

*44- ORCHIS cordata. W.

O. labello apice trifido, petalia conniventibu» , cornu

28 GYNANDRIA MONANDRIA.

brevisfimo fcrotiformi , floribus fecundis, caule di- phyllo, foliis alternis cordatis amplexicaulibus. W. Satyrium (diphyllum) bulbi indivifi , folia duo amplexi- caulia ovalia, fpica laxa fecunda, bracteae germine pa- rum longiores. Calcar brevisfimum, petala lanceo- lata fubreflexa, labium trifidum, laciniis lanceola- tis integerriniis. Linek iu Schrad. diar. bot. i799>

P- 323- HerzhlattrigeRagwurz. W. Ilabitab infylvis Lufitaniae. 2J..

4.5. O R C HI S hircina.

O. labello tripartito,laciniis lateralibus Iineari-fubulatis, media elongata germine triplo longiore lineari bifida, petalis conniventibus, cornu brevisfimo conico fcroti- formi. W.

Orchis hircina. Swartz. Act. holni. 1800. p. 207. Scop. carn. n. 1113. Crantz auftr p. 484-

Satyrium (_hircinztm~) bulbis indivifis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido, intermedia lineari-elongata ob- liqua praemorfa. Sp. pl. 1357. Act. upf. 174°- '■ 18- Dalib. parif 275. Gouan. moufp. 471. Mill. dict. u. 2. Jacq. avft. t. 567. Pollich pal. n. 851, Hoffm. gcrm. 315. Roth germ. I. 379. II. 393.

O. radicibus fuhrotundis, labello longisfimo tripartito- plicato. Hall. helv. n. 1368. t. 25.

O. barbata foetida. Bauh. hift. 2. p. 756. Vaill. pa- rif t. 30. f. 6. Segu.' veron. t. 15. f 1. Hiv. hex. t. 18.

O. barbata odore hirci, breviore latioreque folio. Bauh. pin. 20. Morif hift. 3. p. 491. f jjj, t. \0.,f. 9.

Houttnyn Lin. Pf. Syft. 11. p. 579.

Bocks-Ragwurz. W.

Habitat in Germaniae, Auftriae, Carnioliae, Italiae, Helvetiae, Galliae, Angliae collibus calcareis. 2f.

Planta alta. Flores albidi hircofi. Labium trifi- dum, intermedia longisfuna lineari obliqua praemorfa, lateralibus brevisfimisfubulatis integerrimis.

t f Radicibus palmatis. 46. ORCHIS ladfolia.

O. labello levlter trilobo lateribus reflexo , petalia fupe-

GYNANDRIA MONANDRIA. 09

rioribus conniventibus , binis lateralibus retlexis, cor-

nu conico germine breviore, bracteis flore longiori-

bus. W. O. bulbis fubpahnatis rectis, nectarii cornu conico: la-

bio trilobo lateribas reflexo, bracteis flore longiori-

bus. Act. upf 1740. p. »5. Fl. fuee. 728; 801. It.

■oel. 48. * Mill. dict. n. 6. Gmel.fib. 1. p. 24. Pol-

lich pal. n. 847- Fl. dan. t 266. Kniph. cent. 7. n.

65. Knorr. del. hort. 2. t. O. 4. f. l. Hoffm. germ.

314. Roth germ. I. 378. II. 387- O. radicibus palmatis, caule fiftulofo, bracteis maximis,

labello trifido ferrato, medio fegmento obtufo. Ilall.

helv. n. 1279. t. 32. O. radicibus palmatis , bracteis flore longioribus, necta-

rii labio trifido, cornu germinibus breviore. Ilort.

cliff. 429. O. palmata pratenfis latifolia, longis calcaribus. Bauh.

pin. 85- Vaill. parif. t. 31. f. 1 2. 3. 4- 5- O. palmata pratenfis maculata. Bauh. pin. 85' O. palmata paluftris tota rubra. Ej. ib. 86. O. palmata palufiris altera et tertia. Riv. hexap. t. 19. Satyrium femina. Blachw. t. 405. p. Orchis palmata paluftris latifolia. Bauh. pin. 86. 7- O. palmata montana altera. Ej. ib. 0. O. palmata paluftris maculata. Ej. ib. Houttuyn Lin. Ffi. Syft. 11. p. 556. Hohlftieiige Ragwurz. W. Habitat in Europae pratis. 2J.. (v. v.)

Flores fpicati. Petala lateralia reflexa. Labium /a« teribus reflexum, ferratum, trilobum. Calcar conicum. Bracteis flore longioribus ; Foliis parum maculatis; ct Caule fiftulofo ab O. maculata evidenter dijfert.

•47. ORCHIS cruenta.

O. labello indivifo orato crenato, petalis erectis, cornu conico germine duplo breviore, bracteis florum lon- gitudine. W.

O. bulbis palmatis, nectarii comu germine breviore, labio indivifo fubcordato crenato, petalis dorfali- bus patulis. Fl. dan. t. 876. Retz. prod. fcand. n. 1084.

Blutfarbene Ragwurz. W.

Habitat in pratis alpinis Daniae. 2J~

3o GYNANDRIA MONANDRIA.

Folia ohlonga acuta maculis fanguineis obfita. Bra- cteae cruentae. Flores purpurei. W.

*48. ORCHIS fesquipedalis. W.

O. labello obovato lateribm reflexo emarginato dentato, petalis fuperioribus acutis conniventibus , cornu cy- lindraceo germen fubaequante, bracteis lanceolatis flo- re longioribus. W. Orchis latifolia? Linck in litt. Anderthalbfufslange Ragwurz. W. Habitat in Lufitania. %.

Radix palmata. Caulis Jesquipedalis. Folia lato- lanceolata Spica floribus alternis remotiufulis. La- bellum indivijum obovatum lateribus 'reflexum apice emarginatum , margine acute deutatum. Cornu Jere longitudine germinis cylindraceum crajfum. W.

49. ORCHIS incarnata.

O. labello obfolete trilobo crenato , petalis acuminatis, binis exterioribus reflexis, cornu conico germine bre- viore, bracteis flores fubaequantibus. W.

O. bulbis paltnatis, nectarii cornu conico: labio obfo- lete trilobo ferrato, petalis dorfalibus reflexis. Fl. Juec. a. n. 802. *

Houttuyn Lin. Pfl. Syfc. 11. p. 558-

Fleifchfarbene Ragwurz. W.

Habitat in Europa. 2J.. (v. J.~)

Simillima Jequeiiti, cujus Jorte